logo-samandehi
امـــروز:
  • ۱۴۰۳ شنبه ۵ خرداد
  • اِسَّبِت ١٧ ذو القعده ١٤٤٥
  • Saturday, May 25, 2024

منشور اخلاقی روزنامه نسل فردا

1- حضور به موقع در محل کار ورعایت وقت شناسی دربرخورد با همکاران وارباب رجوع
2- خوش رویی ومتانت رفتار نسبت به همکاران وارباب رجوع
3- فراهم نمودن فضای مناسب برای مراودات به طوریکه مسئولان ، مراجعان وکارکنان به یکدیگر اطمینان کامل داشته باشند
4- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف
5- توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش درپاسخگویی وارائه خدمات به آنها
6- ارائه اطلاعات به روز به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه وتسریع دراجرای اموربه نحومطلوب
7- انجام وظایف به صورت موثروکارآمد ، همراه با سرعت ومنطبق با قوانین ومقررات سازمانی
8- خودداری ازمظاهر فساد اداری نظیرتوصیه ، سفارش ، اخذهرگونه هدیه غیرمتعارف ، ووجه نقد
9- اطلاع دادن هرگونه سوء استفاده ازشغل و موقعیت شغلی ودریافت هدیه غیرمتعارف ووجه نقد
10- زمان بندی فعالیت ها وانجام آن براساس زمان پیش بینی شده
11- انجام فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران
12- پرهیز ازشایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی ، وهراقدامی که صمیمیت واعتماد کارکنان را تضعیف کند
13- رازداری وخودداری ازافشای اسنادمحرمانه
14- استفاده ازپوشش متناسب با عرف وفرهنگ جامعه
15- پرهیزازاستعمال دخانیات به ویژه درمحیط کار
16-  استقرارتجهیزات واشیاء به صورت دقیق ومنظم به نحوی که در زمان موردنظر به راحتی دردسترس باشند
17- جلوگیری ازاسراف ومصرف بیهوده امکانات واموال سازمان
18- برقراری توازن واعتدال بین زندگی شغلی وخانوادگی
19- استفاده صحیح ازاختیارات وقدرت سازمانی
20- درک صحیح اهداف سازمان وتلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن
21- احساس مسئولیت نسبت به حرفه وسازمان متبوع خود
22- رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طوردقیق
23- خودداری ازتسلیم مدارک واسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند
24- استفاده مطلوب ازوسایل ایمنی برحسب مورد
25- تمامی پرسنل باید با اعتقاد کامل ، نماز اول وقت رادرراس کارهای خود قراردهند
26- حجاب ،رکن اساسی برای یک زن مسلمان است پس تمامی خواهران مجموعه باید طبق موازین شرع مقدس با پوشش کامل و بدون آرایش به مجموعه پا بگذارند .

انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0.0430 sec